Tání

Zahřejeme-li pevnou látku na teplotu tání, začne se měnit na kapalinu. Naopak při ochlazení na teplotu tuhnutí se kapalina mění v látku pevnou.

Každá chemicky  čistá látka taje i tuhne při určité stejné teplotě.  Například voda taje i tuhne při 0 °C za normálního tlaku. Naftalín taje i tuhne při 80 °C.

Látky beztvaré (amorfní) nemají určitou teplotu  tání.   Například  parafín  (vosk svíčky) při zahřátí postupně  měkne, až se přemění v kapalinu.

Sklenice naplněná  ledem se postupně mění na sklenici s vodou. Led přijímá teplo, roste pohybová energie kmitavého pohybu částic v ledu.

Dosáhne-li  krystalická  látka  teploty tání,  jsou rozkmity částic  tak  velké,

že se narušuje vazba  mezi částicemi.

Ty  se  začnou  uvolňovat  ze  svých

rovnovážných   poloh,  krystalická mřížka  se  začíná  rozpadat, dochází

k tání ledu. Dokud všechen led neroz- taje,  teplota   kapaliny  se  nezmění.  Teplota tání ledu závisí především na  atmosférickém  tlaku.  U  ledu  je  za normálního tlaku teplota tání 0 °C.


Video

Dál si jistě všimnete, že hmotnost kapaliny vzniklé z ledu je stejná, ale její objem se vůči původnímu objemu ledu zmenšil. Krystalová mřížka ledu je prostoupena prostornými kanálky, a když se při tání krystalická mřížka ledu bortí, jsou kanálky zaplňovány molekulami vody. U tání ledu na vodu je relativní zmenšení objemu asi o 9 %.
Hustota ledu je menší než hustota vody, proto led plave na hladině vody.