7d

  Částicové složení látek

Rozhlédněme  se  kolem sebe.  Vidíme  ohromné množství těles. Monitor, tabule, okno, dveře  aj.  Tato tělesa  se skládají
z  různých látek. Každá látka je tvořena  malin-
katými částicemi, které  nejdou  pouhým   okem vidět. Těmito částicemi
jsou molekuly a atomy.

 

Částice  jsou tak  malé,

že  je obyčejným mikro-skopem neuvidíme. Na zobrazení těchto čá- stic potřebujeme nejmo- dernější elektronový mi- kroskop. 

 

  elektronový mikroskop

Molekula  Každá molekula je tvořena dvěma a více atomy.

 

Molekula vody je tvořena dvěma atomy vodíku a jedním atomem kyslíku.

 

 

Molekula kyslíku je tvořena dvěma atomy kyslíku.

 

 

 

Molekula oxidu uhličitého je tvořena dvěma atomy kyslíku a jedním atomem uhlíku.

Atom  Každý atom je tvořen jádrem a  obalem.  Jádro  je složeno z kladně  na- nabitých  protonů  a

s neutrálních neutro- nů.  Obal  je  tvořen záporně nabitými

elektrony.

 

Jádro  drží  pohromadě  jaderné  síly. Jádro  a   obal  drží  pohromadě  síly elektrické. Počet protonů v  jádře je roven počtu  elektronů v obalu. Teh-dy je atom elektricky neutrální.

 

   atom kyslíku    atom uhlíku   atom vodíku

                                          zajímavost

Látky jako kyslík, dusík, železo, měď, hliník, rtuť, olovo, se nazývají chemickými prvky. V přírodě je jich 92.

Látky mají vlastnosti jako pružnost, tvrdost, barvu, které závisí na stavbě jejich atomů a molekul.