Příklady z praxe - Tání

 ●  Proč nejsou každé jaro obrovské

     záplavy?

 Led a sníh taje při  teplotě 0 °C. Proč 

 tedy na jaře, když náhle stoupne tep-

 lota „nad nulu“, naráz  neroztaje vše-

 chen led a sníh a nezpůsobí obrovské

 záplavy?

 Řešení:

 Na  roztání  1 kg  ledu  zahřátého  na

 teplotu 0 °C na vodu  téže  teploty je

 třeba přibližně 334 000 J, což je velké

 množství tepla. Právě toto velké měr-

 né skupenské  teplo tání ledu je příči-

 nou velmi pomalého tání ledu a sněhu,

 a  proto  nedochází k  záplavám. Led
 a
sníh tají postupně a  pomalu. Dalším

 faktorem, jenž  zpomaluje tání sněhu,

 je  jeho  bílá  barva, která převážnou

 

 část tepelného záření (slunečních pa-

 prsků)  odráží  a  pouze   malou  část

 absorbuje.  Stačilo by pouze malé sní-

 žení  průměrné roční teploty a sníh by

 nemusel roztát vůbec. Následovala by

 další doba ledová.

  ●  Taje led v místnosti, kde je 

      teplota 0 °C?

 Pokud do  místnosti  s teplotou přesně

 0 °C, v níž není žádný zdroj tepla, ani

 do ní neproniká zvenku ještě chladněj-

 ší vzduch, doneseme  led, může tento

 led roztát, nebo ne?

 Řešení:

 Led  se pouze  ohřeje na teplotu 0 °C,

 pokud jeho teplota byla původně nižší.

 Další tepelná  výměna mezi vzduchem

 

 v místnosti a  ledem ustane, protože

 došlo  k  vyrovnání  teplot  a  led již

 nezíská  potřebné  teplo  ke  změně

 skupenství. Ze stejného důvodu  by

 v místnosti ani voda nezamrzla.

 

 ●  Roztaje led lépe pod peřinou?

 Jistě znáte ten pocit, kdy se  vám  v 

 zimě  nechce  ráno  vylézat zpod za-

 hřáté peřiny,  která  pěkně hřeje. Po-

 může tedy peřina i  k rychlejšímu roz-

 tání ledu?

 Řešení:

 Peřina je pouze tepelný izolant a za-

 braňuje živočišnému teplu unikat do

 okolí, proto se nám zdá být pod pe-

 řinou  tak  teplo.  Horší je to ovšem

 večer, kdy je nám naopak zpočátku

 pod peřinou zima. Protože led samo-

 zřejmě  nemůže  vyvíjet  žádné své

 teplo  a  peřina jako tepelný izolant

 brání okolnímu teplu v tepelné výmě-

 ně, led pod peřinou v teplé místnosti 

 právě naopak roztaje daleko později.