Vnitřní energie je dána kinetickou energií částic a  jejich

                                                        potenciální  energií.   Porovnáním    hodnot    kinetické 
                                                        a potenciální energie můžeme určit tři různá skupenství.

 

 

 

                    EK >> EP 

    Kinetická energie částic je mnohem

    větší    než     potenciální    energie.

    Částice  jsou  k  sobě slabě vázány

    a  pohybují se volně.

 

 

 EK << EP 

     Kinetická energie částic je mnohem

     menší    než    potenciální    energie.

     Částice jsou  k   sobě  silně  vázány
     a
 nepohybují se, ale kmitají  kolem 

     rovnovážných poloh.

 

   

                         EK = E

     Kinetická energie částic je přibližně

     stejná   jako    potenciální    energie

     částic.  Pohyb  částic   je   částečně

     omezen.