Čtyřdobý zážehový motor

Nejpoužívanějším motorem na světě je čtyřdobý zážehový motor. Jako palivo se v něm používá benzín rozptýlený ve vzduchu (směs). Motor pracuje ve čtyřech po sobě jdoucích dobách, které se neustále opakují. 1-2-3-4-1-2-3-4-...  Motor koná práci jen ve třetí době, kdy se plyny vzniklé hořením roz-pínají. V ostatních dobách (1,2,4) se píst pohybuje díky setrvačnosti klikového hřídele.

Na obrázcích je znázorněn jeden válec ve čtyřech po sobě jdoucích dobách, 1-2-3-4.

 1. doba - sání

Při pohybu pístu dolů vzni- ká ve válci  podtlak. Proto vniká   otevřeným   sacím  ventilem do válce palivová směs.

2. doba - stlačování

Píst jde nahoru a stlačuje přitom směs. Oba  ventily jsou uzavřeny.  Teplota i tlak směsi prudce vzroste.

 

3. doba - rozpínání

Na el. svíčce přeskočí  jiskra a tím zapálí  směs.  Vznikne

vysoká  teplota  a tlak. Tlak  plynu  tlačí  píst  dolů.  Oba ventily jsou uzavřeny.

4. doba - výfuk

Píst  jde  nahoru a otevře-

ným  výfukovým  ventilem vytlačuje plyny vzniklé při spálení směsi.

 

Motor auta má většinou tři a  více válců na společném  klikovém hřídeli. Nejjednodušší je to u čtyřvál- cového motoru. Pokud v jednom válci probíhá sání, tak v tu samou chvíli probíhá ve druhém válci stla- čení, ve  třetím  výbuch a  ve  čtvrtém výfuk.  Ze čtyř  dob je  pracovní  pouze jedna. Účinnost to- hoto motoru je pouze kolem 30 %. Větší účinnost mají motory vznětové.

-