Tuhnutí

Tuhnutí   je  změna skupenství kapal- ného na pevné.

Každá  kapalina  má  při určité teplotě určitou vnitřní energii. Díky tomu se molekuly v  kapalině  neustále pohy-bují. Pokud jim budeme ochlazováním kapaliny energii odebírat, bude pohyb molekul pomalejší a pomalejší. Až tep-lota klesne na teplotu tuhnutí, přitáh-nou se molekuly k sobě a usadí se  vedle sebe v určitých polohách, kolem kterých už jen kmitají. Z kapaliny se stala pevná látka.                     

                                     

 

Teplota tuhnutí  -  je to  teplota, při které se mění kapalina v pevnou látku.

Měrné skupenské teplo tuhnutí - je to teplo, které odevzdá 1 kg látky při změně skupenství.

K  čemu  vlastně  slouží  mrazák

   nebo lednička? Co se děje s vo-

   dou vloženou do mrazáku?

 

Mrazák je vlastně pří- stroj,  který  "ukrade" molekulám vody ener- gii potřebnou  na  po- hyb v kapalině. Tím se molekuly  usadí  v  určitých polohách,

kde konají kmitavý pohyb.

 

Můžeme   dát    skleněnou   láhev
   s
pivem do mrazáku pro rychlejší

   ochlazení?

 

Skleněná  láhev  s pivem  byla vložena do mrazáku,  kde byla teplota - 23 °C.

Pivo  je  tvořeno  převážně vodou. Ta po ochlazení na  teplotu  0 °C  začala mrznout  a   zvětšovat   svůj   objem.

Sklenice praskla.  Vzniklý led ji roztrhl.

Odkud  se ale  vzala energie potřebná k roztržení láhve?

Při ochlazování vody přece vodě ener- gii nedodáváme,  naopak ji odebíráme! Proč láhev praskla?

 

 

Řešení

Voda  měla  na  počátku  jistou vnitřní energii.  Při  mrznutí  voda  odevzdává svému  okolí  teplo a kromě toho koná práci,  protože  se zvětšuje její objem. Součet vykonané práce a odevzdané- ho  tepla  je pak roven poklesu vnitřní energie vody.