Skupenství - Změna skupenství

 

1. Ve všech třech skupenstvích jsou mo-

    lekuly  v  neustálém  neuspořádaném

    pohybu.

2. Jednotlivá  skupenství  se liší vzdále-

    nostmi  molekul  a  jejich vzájemným

    silovým  působením. Liší  se  také při

    porovnání jejich kinetické a potenci-

    ální energie částic.

 

Za určitých podmínek dochází ke změně skupenství   látky.  Změny   skupenství označujeme   zvláštními  názvy. Říkáme

například,  že   led  taje,  voda   mrzne,  voda se vypařuje, vodní pára kapalní.

Ze zkušenosti víme,  že každá látka se může  vyskytovat  ve třech různých skupenstvích:  pevném,  kapalném  nebo  plynném. Např. voda se může vy- skytovat jako krystalický led či sníh,  kapalná voda nebo plynná vodní pára. Přitom jde stále o vodu,  protože ve všech třech skupenstvích zůstává slo- žení molekul stejné: dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku.

 

 Uspořádání molekul vody v různých skupenstvích

 

 Dobře  také  znáte tři  skupenství parafínu.  Ve svíčce je parafín v pevném

 skupenství,  po zapálení  svíčky je  kolem knotu část parafínu kapalná a to,

 co hoří, jsou páry parafínu.