7d

  Zdroje tepla

Základním zdrojem  tepla a  světla pro naši   Zemi  je  Slunce.  Je  to  žhavé plynné těleso,  jehož   teplota  je  na jeho  povrchu  asi  6 000 °C, v nitru dosahuje hodnoty až 14 000 000 °C.

I když na povrch Země dopadá asi jen dvoubiliontina celkové energie sluneč-ního záření, přesto  tato energie stačí

k udržení přírodního koloběhu a umož-ňuje život na Zemi. 

 

Pro představu za  každou sekundu přijme  1 m2   zemského   povrchu průměrně 1327 J sluneční energie.

Kromě  Slunce  je  zdrojem tepla sama Země  (gejzíry, sopky).  S    hloubkou pod povrchem  se  teplota zvyšuje asi o 3 °C na každých 100 m.

Geotermální  energie  z  nitra Země se využívá například na Islandu k vytápě- ní domu a k výrobě elektrické energie.

Nejdůležitějšími zdroji tepla jsou různá 

fosilní paliva (uhlí,  ropa, zemní plyn,

dřevo aj.), ve  kterých  se  v průběhu

let nahromadila část sluneční  energie

ve formě chemické energie.  Při hoření paliv  se  část  této energie   přemění  na  teplo.  Důležitým   zdrojem   tepla

v domácnostech i v průmyslu je

elektrický proud, kterým se rozžhaví topné  spirály  v   různých  tepelných

spotřebičích.  Zdrojem tepla pro výro-bu páry a  pohon  turbogenerátoru

v jaderných  elektrárnách  je  štěpná reakce v jaderném reaktoru.  Při ní se uvolňuje  část  energie skrytá  v ato- mech jaderného paliva, obvykle uranu.